... AK MÁTE PROBLÉM OBRÁŤTE SA NA NÁS ...

OBCHODNÉ PRÁVO


 • právne poradenstvo v obchodnom práve pre fyzické a právnické osoby,
 • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Obchodného zákonníka a ďalších právnych noriem obchodného práva
 • vypracovanie alebo kontrola všetkých druhov zmlúv alebo iných dvojstranných právnych úkonov podľa Obchodného zákonníka, najmä kúpnej zmluvy, zmluvy o úvere, zmluvy o dielo, mandátnej zmluvy, komisionárskej zmluvy, zmluvy o preprave veci, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o tichom spoločenstve,
 • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov podľa Obchodného zákonníka, najmä návrhu na začatie konania, žaloby, sťažnosti a iných podaní, vymáhanie pohľadávok,
 • vymáhanie pohľadávok
 • rozhodcovský súd ako alternatíva k všeobecným súdom
 • „officehousing“ zriadenie a vedenie sídla Vašej obchodnej spoločnosti
 • založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným
 • zabezpečenie zápisu zmien zapísaných údajov obchodných spoločností v Obchodnom registri a Živnostenskom registri alebo inom osobitnom registri
 • vypracovanie alebo kontrola stanov, všeobecných obchodných podmienok alebo interných noriem obchodných spoločností
 • zastupovanie v konkurznom konaní, vrátane vypracovania návrhov na vyhlásenie konkurzu alebo konkurzných prihlášok
 • zrušenie a zánik spoločnosti s ručením obmedzenímSpäť na právne služby

prokom

Spolu nájdeme riešenie Vášho problému