... AK MÁTE PROBLÉM OBRÁŤTE SA NA NÁS ...

POZEMKOVÉ PRÁVO


  • právne poradenstvo týkajúce sa nehnuteľností, ich prevodu, výstavby, určovania  vlastníctva a pod.,
  • zastupovanie v katastrálnom konaní, v konaniach pred súdmi a stavebnými úradmi,
  • vypracovanie alebo kontrola všetkých druhov zmlúv a dohôd, na základe ktorých dochádza k prevodu vlastníctva k nehnuteľnostiam, najmä kúpnej zmluvy, zmluvy o prevode vlastníctva bytu, darovacej zmluvy, zmluvy o dielo,
  • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov, najmä návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, odvolania a iných podaní,Späť na právne služby

prokom

Spolu nájdeme riešenie Vášho problému